مدیریت پروژه در ERP شرکت فناپ زیرساخت

مدیریت پروژه (PJS)

با استفاده از گروه محصول مدیریت پروژه، مدیریت چرخه عمر پروژه میسر و گروه‌های فرایندی استاندارد PMBOK پشتیبانی می‌شود. بهینگی این راهکار، عملکرد یکپارچه و تعامل هم‌افزا با سایر بخش‌ها را امکان پذیر می‌کند. فرایندهای گروه محصول مدیریت پروژه فنارپی، از جمله زمان‌بندی، تخصیص منابع، میز کار به عنوان دسته‌ای از فرایندهای کلیدی فنارپی، به صورت یکپارچه، برای مدیریت وظایف و بسته‌های کاری استفاده می‌شوند.

مدیریت پروژه (PJS)

  • راهکار مدیریت پروژه فنارپی در بستری هماهنگ و یکپارچه با سایر محصولات فنارپی، امکان رصد دقیق پیشرفت پروژه ها و وضعیت منابع لازم را امکان پذیر می سازد.
  • در صورتی که سازمان شما یک مجموعه پروژه محور باشد و یا حتی یک مجموعه با داشتن تعدادی پروژه در سال باشد،شما قادر خواهید بود با محصول مدیریت پروژه فنارپی ارتباط لحظه ای را با تمامی محصولات دیگر برقرار نمایید و با داشتن یک شبکه یکپارچه از اطلاعات و سیستم های موجود در آنها برنامه ریزی منسجم تری برای انجام پروژه های خود داشته باشید.
  • از امکانات این محصول، میتوان به قابلیت تخصیص منابع، تعریف دستور کار پایه، تعریف زمانبندی، مدیریت وظایف و پیگیری و کنترل پرروژه نام برد.
  • از مهم ترین مزایای سیستم مدیریت پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  • امکان زمانبندی دقیق پروژه ها
  • بهبود امکان تخصیص منابع به پروژه ها
  • افزایش بهره وری با فرایندهای مدیریت وظایف و مدیریت اجرای پروژه
  • بهبود برنامه ریزی کارها براساس ساختار شکست کار
  • یگپارچگی اطلاعات لازم برای پروژه ها با سایر سیستم ها
تماس با شرکت فناپ زیرساخت

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در فناپ زیرساخت تماس بگیرید.