جـوایز و افتخـارات

گواهینامه تعالی سازمانی

گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی، بیست‌و‌یکمین همایش تعالی سازمانی
اسفند 1402

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

تقدیرنامه سه‌ستاره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، هشتمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
بهمن ۱۴۰2

لوح سه ستاره مدیریت مالی

تندیس و لوح افتخار سه‌ستاره مدیریت مالی، چهاردهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران
دی ۱۴۰2

نشان تعالی کیفیت و تندیس واحد منتخب مشتری‌مدار

شرکت برگزیده چهارمین اجلاس سراسری نشان تعالی کیفیت و مشتری مداری
آذر 1402

تندیس زرین ارتباطات آفرینان

برگزیده نخستین جشنواره ارتباط آفرینان در پژوهش، برنامه سالانه و رسانه‌های اینترنتی
خرداد ۱۴۰۲

تندیس توسعه فناوری

شرکت برگزیده و پیشرو در توسعه فناوری، همایش «بنگاه، فناوری و رشد اقتصادی»
اسفند ۱۴۰۱

لوح سه ستاره مدیریت مالی

تندیس و لوح افتخار سه‌ستاره مدیریت مالی، سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران
بهمن ۱۴۰۱

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

تقدیرنامه سه‌ستاره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، هفتمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
بهمن ۱۴۰۱

لوح افتخار نوآوری دیجیتال

لوح افتخار اهتمام به نوآوری دیجیتال، ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال
بهمن ۱۴۰۱

تندیس زبدگی دیجیتال

شرکت برگزیده سطح دو زبدگی دیجیتال، ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال
بهمن ۱۴۰۱

لوح سپاس رشد سریع

شرکت برتر از نظر رشد سریع و رتبه ۲۵۴ همایش IMI100
بهمن ۱۴۰۱

جـوایز و افتخـارات

تندیس زرین ارتباطات آفرینان

برگزیده نخستین جشنواره ارتباط آفرینان در پژوهش برنامه سالانه و رسانه‌های اینترنتی

۱۴۰۲

تندیس توسعه فناوری

شرکت برگزیده و پیشرو در توسعه فناوری همایش «بنگاه، فناوری و رشد اقتصادی»

۱۴۰1

تندیس زرین ارتباطات آفرینان

برگزیده نخستین جشنواره ارتباط آفرینان در پژوهش برنامه سالانه و رسانه‌های اینترنتی

۱۴۰۲

تندیس زبدگی دیجیتال

شرکت برگزیده سطح دو زبدگی دیجیتال ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال

بهمن 1402