جـوایز و افتخـارات

تندیس زرین ارتباطات آفرینان

برگزیده نخستین جشنواره ارتباط آفرینان در پژوهش برنامه سالانه و رسانه‌های اینترنتی
۱۴۰۲/۰۳/۰۱

تندیس توسعه فناوری

شرکت برگزیده و پیشرو در توسعه فناوری همایش «بنگاه، فناوری و رشد اقتصادی»
۱۴۰۱/۱۲/۲۰

تندیس مدیریت مالی

تندیس و لوح افتخار سه‌ستاره مدیریت مالی سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

۱۴۰۲/۰۳/۰۱

تندیس زبدگی دیجیتال

شرکت برگزیده سطح دو زبدگی دیجیتال ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال
۱۴۰۱/۱۱/۰۴

لوح افتخار نوآوری دیجیتال

لوح افتخار اهتمام به نوآوری دیجیتال ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال
۱۴۰۱/۱۱/۰۴

لوح سپاس رشد سریع

شرکت برتر از نظر رشد سریع و رتبه ۲۵۴ همایش IMI100
۱۴۰۱/۱۱/۰۳