جوایز و افتخارات

تندیس مدیریت مالی

تندیس و لوح افتخار سه‌ستاره مدیریت مالی
سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

1401/11/11

تندیس توسعه فناوری

شرکت برگزیده و پیشرو در توسعه فناوری
همایش «بنگاه، فناوری و رشد اقتصادی»

1401/12/20

تندیس زرین ارتباطات آفرینان

برگزیده نخستین جشنواره ارتباط آفرینان در پژوهش
برنامه سالانه و رسانه‌های اینترنتی-

1402/03/01

لوح افتخار نوآوری دیجیتال

لوح افتخار اهتمام به نوآوری دیجیتال
ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال

1401/11/04

تندیس زبدگی دیجیتال

شرکت برگزیده سطح دو زبدگی دیجیتال
ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال

1401/11/04

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

تقدیرنامه سه‌ستاره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت
هفتمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

1401/11/05

لوح سپاس رشد سریع

شرکت برتر از نظر رشد سریع و
رتبه ۲۵۴ همایش IMI100

1401/11/03