مناقصه‌

سرویس، نگهداری و تعمیر زیرساخت فیزیکی مرکز داده

برگزار کننده: شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ زیرساخت)
نوع مناقصه: عمومی تک مرحله‌ای
تاريخ انتشار: 1402/12/10
مهلت تهیه اسناد شرکت در مناقصهساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 16 اسفند ماه 1402
مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 22 اسفند ماه 1402
مبلغ تصمین شرکت در مناقصه: 1.200.000.000 ریال (یک میلیارد و دویست میلیون ریال) که باید به صورت ضمانتنامه بانکی مطابق با اسناد مناقصه ارائه شود.
 
 • سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • پشتیبانی موارد فنی: 49286000-021 داخلی (532) آقای اسمعیلیان
 • موارد مربوط به اسناد مناقصه: contract@fanap-infra.ir آقای ولیی

شماره مناقصه: 25 /1402

دریافت اسناد
سرویس، نگهداری و تعمیر زیرساخت فیزیکی مرکز داده

برگزار کننده: شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ زیرساخت)
نوع مناقصه: عمومی تک مرحله‌ای
تاريخ انتشار: 1402/12/10
مهلت تهیه اسناد شرکت در مناقصهساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 16 اسفند ماه 1402
مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 22 اسفند ماه 1402
مبلغ تصمین شرکت در مناقصه: 1.200.000.000 ریال (یک میلیارد و دویست میلیون ریال) که باید به صورت ضمانتنامه بانکی مطابق با اسناد مناقصه ارائه شود.
 
 • سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • پشتیبانی موارد فنی: 49286000-021 داخلی (532) آقای اسمعیلیان
 • موارد مربوط به اسناد مناقصه: contract@fanap-infra.ir آقای ولیی

شماره مناقصه: 25 /1402

پشتیبانی و سرویس و بازدید با قطعه از تجهیزات برق اضطراری (UPS) مراکز داده

برگزار کننده: شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ زیرساخت)
نوع مناقصه: عمومی تک مرحله‌ای
تاريخ انتشار: 1402/11/30
مهلت تهیه اسناد شرکت در مناقصهساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 7 اسفند ماه 1402
مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 15 اسفند ماه 1402
مبلغ تصمین شرکت در مناقصه: 1.000.000.000 ریال (یک میلیارد ریال) که باید به صورت ضمانتنامه بانکی مطابق با اسناد مناقصه ارائه شود.
 
 • سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • پشتیبانی موارد فنی: 49286000-021 داخلی (532) آقای اسمعیلیان
 • موارد مربوط به اسناد مناقصه: m.valii@fanap-infra.ir آقای ولیی

شماره مناقصه: 23 /1402

دریافت اسناد