معدن سنگ آهن جلال آباد

راهکار جامع برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)

پیاده سازی راهکار جامع سازمانی (فنارپی)

 مجموعه داده‌هایی که در شرکت در ضمن فرایند کارهای معدنی تولید می‌شد به انتقال، ذخیره‌سازی و پردازش نیاز داشت. وجود رقبای متعدد و بازار رقابتی، نیاز به راهکاری برای استفاده استراتژیک از داده‌های به دست آمده از بخش‌های مختلف شرکت را بیش از پیش ضروری کرده بود.

ناهماهنگی و یکپارچه نبودن سیستم‌ها با یکدیگر و وجود سیستم‌های جزیره‌ای در مجموعه شرکت، منجر به کندی عملکرد و پاسخگونبودن نیازهای رو به گسترش این مجموعه می‌شد.

عدم مطابقت قابلیت‌های ERP های غیربومی با نیازها و فرایندهای موجود در شرکت و همچنین نبود هماهنگی و تطابق با فرهنگ مالی و اداری کشور، منجر به شکست استقرار سایر راهکارها در این مجتمع شده بود.

مشتری

هلدینگ میدکو

زمان انجام

سال 1398

مکان

استان کرمان
معدن سنگ آهن جلال آباد

ما چطور به آنها کمک کردیم؟

شبکه زیرساخت در دو بخش عمده تجهیزات غیرفعال (Passive) شامل فیبر و کابل نوری و شبکه کابل مسی نصب و تجهیزات فعال (Active) از قبیل سوئیچ، سرور و استوریج ارائه شد. این تجهیزات جهت ساماندهی نیاز به راه‌اندازی مرکز داده (Server) دارد که در این شرکت نصب شد. در اینجا فنارپی بعنوان سامانه ERP فناپ زیرساخت در مجموعه میدکو بطور کلی راه‌اندازی شد. در ادامه این شرکت به زیرساخت ارتباطی برای انتقال داده‌ها به منظور استفاده از بستر فناوری اطلاعات برای کنترل و پایش فرایند تولید نیاز داشت. سپس سرویس نظارت تصویری صنعتی برای شرکت نصب شد و سرویس‌های جانبی آن شامل وویپ و میدارپی و … به تدریج ارائه و نصب شد. این دوربین‌ها امکان نظارت مستقیم بر عملکرد تجهیزات و همچنین نقش مراقبتی از محیط کارخانه را نیز انجام می‌دهد.