پروژه فولاد سیرجان ایرانیان

پیاده‌سازی راهکار جامع سازمانی (فنارپی)

پیاده‌سازی راهکار جامع سازمانی (فنارپی)

وجود رقبای متعدد و بازار رقابتی، نیاز به راهکاری برای استفاده استراتژیک اطلاعات به دست آمده از بخش‌های مختلف شرکت فولاد سیرجان ایرانیان را بیش از پیش ضروری ساخته است.
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به لحاظ گستردگی یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های فولاد در کشور و دارای بخش‌های مختلفی است که عدم هماهنگی و یکپارچگی آن‌ها با یکدیگر و وجود سیستم‌های جزیره‌ای در آن، منجر به کندی عملکرد و عدم پاسخگویی نیازهای رو به افزایش این مجتمع داشته است.
عدم شناخت کافی و مطابقت ERP های غیربومی با نیازها و فرایندهای موجود در شرکت فولاد سیرجان ایرانیان و همچنین عدم هماهنگی و تطابق با فرهنگ مالی و اداری کشور، منجر به شکست استقرار سایر راهکارها در این مجتمع شده است.

مشتری

سیسکو (شرکت فولاد سیرجان ایرانیان)

زمان انجام

از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۲

مکان

سیرجان، کرمان
پروژه فولاد سیرجان ایرانیان

ما چطور به آنها کمک کردیم؟

- امکان برنامه‌ریزی دقیق سیستم نگه‌داری و تعمیرات

- دسترسی کامل به تمام مراحل و فرایندهای کار

- حل مشکلات ناشی از عدم یکپارچگی سیستم‌های جزیره‌ای

- افزایش راندمان کاری با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان سیستم‌های مختلف

- امکان گزارش‌گیری سریع و دسترسی به اطلاعاتِ بهنگام جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک

پروژه فولاد سیرجان، شرکت فناپ زیرساخت
پروژه فولاد سیرجان
پروژه شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
پروژه شرکت فولاد سیرجان ایرانیان